Mô tả công việc Phòng Hành chính Nhân sự

Biểu mẫu công việc hành chính nhân sự đưa ra nhằm đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. DVT.VN chia sẻ với các bạn chức năng, nhiệm vụ và các biểu mẫu mô tả công việc phòng hành chính nhân sự để các bạn tiên cho việc tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của công ty
Mô tả công việc Phòng Hành chính Nhân sự
Mô tả công việc Phòng Hành chính Nhân sự)

Chức năng và nhiệm cụ của phòng hành chính nhân sự

 1. Chức năng:

 1. Nhiệm vụ:

3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức)

Biểu mẫu mô tả công việc phòng hành chính nhân sự

Mô tả công việc Trưởng phòng tổ chức hành chính

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.1. Mô tả công việc Trưởng phòng tổ chức hành chính

Mô tả công việc nhân viên tiền lương

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.3. Mô tả công việc nhân viên tiền lương

Mô tả công việc lái xe

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.4. Mô tả công việc lái xe

Mô tả công việc nhân viên bảo vệ công ty

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.5. Mô tả công việc nhân viên bảo vệ công ty

Mô tả công việc nhân viên chế độ

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.6. Mô tả công việc nhân viên chế độ

Mô tả công việc nhân viên hành chính văn thư

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn :

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.7. Mô tả công việc nhân viên hành chính văn thư

Mô tả công việc nhân viên quản lý nhân sự

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.8. Mô tả công việc nhân viên quản lý nhân sự

Mô tả công việc nhân viên trạm y tế

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và uỷ quyền:

-    Báo cáo công việc hàng ngày cho Trạm trưởng y tế.
 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.9. Mô tả công việc nhân viên trạm y tế

Mô tả công việc phó phòng tổ chức hành chính

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và ủy quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.10. Mô tả công việc phó phòng tổ chức hành chính

Mô tả công việc tổ Trưởng lái xe

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.11. Mô tả công việc tổ Trưởng lái xe

Mô tả công việc tổ Trưởng tổ bảo vệ

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

 1. Báo cáo và uỷ quyền:

 1. Tiều chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.12. Mô tả công việc tổ Trưởng tổ bảo vệ

Mô tả công việc Trưởng trạm y tế

 1. Trách nhiệm:

 1. Quyền hạn:

-    Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.
 1. Báo cáo và uỷ quyền:

 1. Tiêu chuẩn:

DOWNLOAD FILE .DOC >>> 1.4.13. Mô tả công việc Trưởng trạm y tế

Link nội dung: https://dvt.vn/mo-ta-cong-viec-phong-hanh-chinh-nhan-su-a73834.html