Biểu mẫu Mô tả công việc Phòng Kế toán

Biểu mẫu Mô tả công việc Phòng Kế toán nhằm: Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

Chức năng nhiệm cụ của phòng kế toán

Chức năng:

Nhiệm vụ

Sơ đồ tổ chức Công ty

Mô tả công việc phòng kế toán

Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Nội dung công việc kế toán của mỗi phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra và phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng phần hành qui định. >>>DOWNLOAD biểu mẫu mô tả theo link bên dưới<<< 1.5.1. Mô tả công việc Giám đốc tài chính 1.5.2. Mô tả công việc Kế toán Trưởng 1.5.3. Mô tả công việc Kế toán tổng hợp 1.5.4. Mô tả công việc Kế toán công nợ 1.5.5. Mô tả công việc Kế toán ngân hàng 1.5.6. Mô tả công việc Kế toán hàng hóa 1.5.7. Mô tả công việc Kế toán kho 1.5.8. Mô tả công việc Kế toán XDCB và TSCD 1.5.9. Mô tả công việc nghiệp vụ thuế Công việc này được chi tiết theo từng chức vụ hoặc phần hành kế toán như sau:

4.1. Kế toán trưởng:

Trách nhiệm: b. Quyền hạn: c. Báo cáo và ủy quyền: Báo cáo: Báo cáo tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh. * Ủy Quyền Phó Kế toán trưởng là người được toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty trong công việc hàng ngày khi Kế toán trưởng vắng mặt. Các quyền hạn khác chỉ có giá trị khi có văn bản ủy quyền. d. Tiêu chuẩn + Kiến thức: + Kỹ năng: + Đạo đức nghề nghiêp: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.2. Phó Kế toán trưởng:

a>Trách nhiệm: b>Quyền hạn: c>Báo cáo và ủy quyền: * Báo cáo: Phó Kế toán trưởng chỉ báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và báo cáo mọi tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Tổng Giám đốc Công ty ,Phó Tổng giám đốc Công ty Phụ trách tài chính hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh (thông qua Kế toán trưởng). * Uûy Quyền Trừ khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Tổng Giám đốc Phó Kế toán trưởng không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. d>Tiêu chuẩn + Kiến thức: - Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán hoặc Kinh tế trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức nghề nghiệp: -     Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Nhà nước .

4.3. Kế toán vật tư, thành phẩm, hàng hóa:

a>Trách nhiệm của Kế toán vật tư, thành phẩm hàng hóa: b>Quyền hạn: c>Báo cáo và ủy quyền: + Báo cáo: Chỉ báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và các vấn đề liên quan khác với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc (thông qua Kế toán trưởng). + Uûy Quyền -     Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán vật tư, thành phẩm, hàng hóa không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d>Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Trung cấp tài chính kế toán hoặc Quản trị kinh doanh trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.4. Kế toán Doanh thu - Công nợ:

b> Quyền hạn: c> Báo cáo và ủy quyền: * Báo cáo: Chỉ báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và các vấn đề liên quan khác với Ban lãnh đạo Công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của BTGĐ (thông qua Kế toán trưởng). * Uûy Quyền Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán công nợ không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d> Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Trung cấp tài chính kế toán hoặc Quản trị kinh doanh trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức nghề nghiêp Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn trọng, chịu khó . Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.5. Kế toán Ngân hàng – TSCĐ:

a> Trách nhiệm của Kế toán  Ngân hàng – TSCĐ:   b> Quyền hạn của Kế toán Ngân hàng – TSCĐ: c> Báo cáo và ủy quyền: + Báo cáo: Chỉ báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và các vấn đề liên quan khác với Ban lãnh đạo Công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của BTGĐ (thông qua Kế toán trưởng về nội dung). + Uûy Quyền: Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán thanh toán – ngân hàng không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d> Tiêu chuẩn: + Kiến thức: + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty 4.6. Kế toán Tổng hợp : a> Trách nhiệm của Kế toán Tổng hợp b> Quyền hạn: c> Báo cáo và ủy quyền: + Báo cáo: Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và Phó Kế toán trưởng. Các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo Công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc (Thông qua Kế toán trưởng về nội dung). + Uûy Quyền: -     Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán tổng hợp  không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d> Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán hoặc Quản trị Kinh doanh trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.7. Kế toán Thanh toán – Thuế VAT:

a> Trách nhiệm: -    Lậäp tờ khai thuế GTGT hàng tháng cho xưởng may, kiểm tra và theo dõi tờ khai thuế GTGT hàng tháng của các đơn vị trực thuộc từ đó lên tờ khai GTGT tổng hợp cho toàn công ty b> Quyền hạn: c> Báo cáo và ủy quyền: + Báo cáo: Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và Phó Kế toán trưởng. Các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo Công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc (Thông qua Kế toán trưởng về nội dung). + Uûy Quyền: Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán lương – Thuế VAT  không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d> Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.8. Kế toán Tiền lương – bảo hiểm.

a> Trách nhiệm: b> Quyền hạn: c> Báo cáo và ủy quyền: + Báo cáo: Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và Phó Kế toán trưởng. Các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo Công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc (Thông qua Kế toán trưởng về nội dung). + Uûy Quyền: Trừ khi có yêu cầu cụ thể của Tổng Giám đốc, Kế toán thanh toán – VAT thì không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng, Phó Kế toán trưởng. d> Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.10. Thủ quỹ:

a> Trách nhiệm: b> Quyền hạn: c> Báo cáo và ủy quyền: d> Tiêu chuẩn + Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên. + Kỹ năng: + Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

4.11. Thủ kho sợi:

a> Trách nhiệm : b> Quyền hạn: c> Báo cáo và uỷ quyền: d> Tiêu chuẩn: Kiến thức:Có kiến thức về Dệt, vải, sợi . Kỹ năng:  Đọc hiểu các kế hoạch sản xuất của PX, sử dụng được máy vi tính cho công việc quản lý hàng hoá.  Phân biệt, nhận biết các sản phẩm chính, nguyên liệu, vật tư thường sử dụng, biết tổ chức sắp xếp kho. Phẩm chất đạo đức: Ngăn nắp, chính xác, trung thực. Lịch sự hoà nhã với mọi thành viên trong công ty.

4.12. Thủ kho nguyên liệu, Thủ kho phụ liệu:

a> Trách nhiệm: b>Quyền hạn: c>Báo cáo và uỷ quyền: d>Tiêu chuẩn: a> Trách nhiệm: b>Quyền hạn c>Báo cáo và uỷ quyền: d>Tiêu chuẩn:

4.13. Thủ kho thiết bị:

a> Trách nhiệm: b>Quyền hạn c>Báo cáo và uỷ quyền: d>Tiêu chuẩn: Nhân viên kho Thiết bị: a> Trách nhiệm: b>Quyền hạn c>Báo cáo và uỷ quyền: Báo cáo công việc cho Thủ kho thiết bị. d>Tiêu chuẩn:

4.14   Nhân viên phát kim:

a> Trách nhiệm: b>Quyền hạn c>Báo cáo và uỷ quyền: Báo cáo công việc cho Thủ kho thiết bị. d>Tiêu chuẩn: Nhân viên kho thành phẩm: Trách nhiệm: Quyền hạn Báo cáo và uỷ quyền: Tiêu chuẩn:

Link nội dung: https://dvt.vn/bieu-mau-mo-ta-cong-viec-phong-ke-toan-a73865.html