Biểu mẫu mô tả công việc Phòng Kế Hoạch

Biểu mẫu mô tả công việc phòng Kế Hoạch bao gồm: Lập, quản lý, theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ trì thực hiện công tác đầu tư - xây dựng, đấu thầu - giao thầu. Xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới cơ sở hạ tầng; Quản lý, thực hiện và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi công nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế trong toàn Công ty; Tham mưu, giúp việc cho cho Ban điều hành công ty trong công tác kế hoạch và các vấn đề kỹ thuật của dự án.
Biểu mẫu mô tả công việc phòng kế hoạch
Biểu mẫu mô tả công việc phòng kế hoạch)

Nhiệm vụ phòng kế hoạch tại doanh nghiệp

1. Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm của mỗi đơn vị. Tổng hợp các số liệu và lấy ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD-TM-DV cho kế hoạch năm. 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng kinh tế và các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho TGĐ xử lý. Khi hợp đồng thực hiện xong phải nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng thời tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để làm cơ sở thanh toán giữa các bên, thanh toán công nợ. 3. Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho TGĐ về công tác giao khoán các hạng mục công việc và tham gia nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng, hoàn thành hồ sơ để làm cơ sở cho thanh quyết toán. 4. Đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho TGĐ khắc phục điều hòa kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp kết quả sản xuất theo từng hạng mục công việc và từng kỳ. 5. Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc xác định hạng mục công việc, đơn giá, lập dự toán để phục vụ việc lập kế hoạch cho năm kế hoạch gồm 2 mảng hoạt động chính là SX –TM-DV trình TGĐ phê duyệt để báo cáo và các cấp có thẩm quyền. 6. Trên cơ sở kế hoạch năm đã được thông qua xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện, cân đối phân bổ kế hoạch theo từng quý, tháng để giao các đơn vị trực thuộc cũng như hợp đồng thuê ngoài trình TGĐ phê duyệt. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty theo chỉ đạo của TGĐ 7. Soát xét hồ sơ Tham mưu cho TGĐ thẩm duyệt về dự toán, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hoạt động SXKD-TM-DV, các dự án đầu tư xây dựng công trình 8. Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư và thực hiện lập các dự án đầu tư. Lập và soát xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần chỉ dẫn đối với nhà thầu; chủ trì tổ chức đấu thầu theo quy định. Tham gia vào tổ đấu thầu, lập hồ sơ đề xuất dự thầu. 9. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kinh tế kế hoạch theo quy định của công ty, của ngành và của Nhà nước. 10. Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. 11. Trực tiếp lưu trữ, bảo quản lâu dài các loại hồ sơ liên quan

Trách nhiệm và quyền hạn của phòng kế hoạch tại doanh nghiệp

1. Quan hệ chặt chẽ với các phòng, các đơn vị trực thuộc với các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của TGĐ giao 2. Có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và được quyền kiến nghị với TGĐ đình chỉ những việc làm của các đơn vị khi xét thấy việc làm của các đơn vị không đúng với lệnh sản xuất, kế hoạch được duyệt, hoặc vi phạm nghiêm trọng việc ký kết các hợp đồng kinh tế làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, kế hoạch chung toàn Công ty. 3. Chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ các Đơn vị trực thuộc, dự kiến phân giao kế hoạch quý, năm cho các đơn vị trình TGĐ phê duyệt để các đơn vị thực hiện. 4. Nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư cho công tác sản xuất và quản lý. 5. Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định, đặc biệt chú trọng nghiệm thu các hạng mục của hoạt động công ích. 6. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, bố trí đề bạt, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý. 7. Cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do Tổng Giám đốc ký quyết định thành lập. 8. Thành viên một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo yêu cầu. 9. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

Biểu mẫu mô tả công việc phòng Kế Hoạch

1.6.1. Mô tả công việc Trưởng phòng kế hoạch 1.6.2. Mô tả công việc nhân viên kế hoạch 1.6.3. Mô tả công việc nhân viên Thống kê 1.6.4. Mô tả công việc nhân viên XNK

Mô tả công việc Trưởng phòng Kế hoạch

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
  1. Tiêu chuẩn:

Mô tả công việc nhân viên kế hoạch

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  1. Tiêu chuẩn:

Mô tả công việc nhân viên thống kê

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
  1. Tiêu chuẩn:

Mô tả công việc nhân viên xuất nhập khẩu

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

  1. Tiêu chuẩn:

Link nội dung: https://dvt.vn/bieu-mau-mo-ta-cong-viec-phong-ke-hoach-a73881.html