Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ vào ngày 5/4 tới.

Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ như sau:

Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Sự kiện - Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ

Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ vào ngày 5/4 tới.

Trước khi bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm với Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc).

Quy trình miễn nhiệm như sau:

Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Link nội dung: https://dvt.vn/quy-trinh-bau-thu-tuong-chinh-phu-a82313.html