Gần 2,9 triệu tỷ đồng đầu tư vào các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025

Nhà nước sẽ tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo báo cáo tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tổng số vốn ngân sách Nhà nước dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 là 2,87 triệu tỷ đồng.

Gần 2,9 triệu tỷ đồng đầu tư vào các dự án trọng điểm.   Gần 2,9 triệu tỷ đồng đầu tư vào các dự án trọng điểm.  

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước sẽ tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia; dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, đầu tư vào các dự án liên kết vùng, liên kết các địa phương để tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xã hội hóa đối với các dịch vụ công cộng, đặc biệt trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công như y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo…

Việc huy động nguồn lực nêu trên là hoàn toàn có khả năng khi nợ công, nợ Chính phủ so với GDP giảm, dư địa về tăng trưởng kinh tế, thu Ngân sách Nhà nước còn khá lớn. Những kết quả đạt được trong năm 2020 về kinh tế vĩ mô là nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5 - 7%.

Về thu ngân sách Nhà nước, còn 70% doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn 2017 - 2020 chưa hoàn thành cổ phần hóa và đang tiếp tục lộ trình thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.

Số vốn ngân sách Trung ương cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương được phân bổ chi tiết tối đa là 1,35 triệu tỷ đồng, gồm: vốn trong nước 1,08 triệu tỷ đồng, vốn nước ngoài 270.000 tỷ đồng. Số vốn ngân sách địa phương được phân bổ 1,37 triệu tỷ đồng.

Dự kiến bố trí cho khoảng gần 5.000 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, có 2.236 dự án khởi công mới. Số vốn bố trí bình quân cho 1 dự án là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2016 - 2020. Điều này khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Trong tổng số vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí trong dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho 13 ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, tập trung cao nhất cho các hoạt động kinh tế chiếm 74,1% của tổng số vốn kế hoạch. Kế đến là lĩnh vực quốc phòng (chiếm 7,7%); giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (chiếm 3,8%); y tế, dân số và gia đình (chiếm 3,2%); khoa học và công nghệ là một trong các đột phá chiến lược (chiếm 1,8%).

Trong lĩnh vực hoạt động kinh tế, giao thông là ngành nhận được sự ưu tiên cao nhất về bố trí vốn kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, chiếm 52,3% số vốn ngân sách Trung ương và 68,8% của số vốn kế hoạch bố trí cho các hoạt động kinh tế trong cùng giai đoạn.

Link nội dung: https://dvt.vn/gan-29-trieu-ty-dong-dau-tu-vao-cac-du-an-trong-diem-trong-giai-doan-2021-2025-a90923.html