Tp.HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 tại cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 để được tổ chức dạy học.

UBND Tp.HCM vừa ban hành bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở nói trên phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19 để được tổ chức dạy học.

Trong đó, các cơ giáo dục phải có chung tiêu chí, đó là: Giáo viên, cán bộ, nhân viên trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Tp.HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid. 

Trường hợp không có mã QR thì phải xuất trình giấy tờ sau: Người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19, tiêm 2 mũi ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Sự kiện - Tp.HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 tại cơ sở giáo dục

Số lượng học sinh, học viên, số trẻ trong các cơ sở giáo dục đảm bảo không vượt quá số lượng theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Đối với các bậc học, các cơ sở giáo dục khác nhau sẽ có các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 khác nhau. Cụ thể:

1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non

- Số lượng trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong cùng một thời điểm tại trường mầm non đảm bảo số lượng theo quy định; với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục phải có số lượng trẻ dưới 15 em.

- Khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ nhân viên trong phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc từ 1 mét trở lên và khoảng cách trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng làm việc từ 2 mét trở lên.

- Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên phải thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp; có dụng cụ ăn uống sạch, riêng biệt cho mỗi người; thực hiện vệ sinh khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, khu vực trò chơi ngoài trời đúng quy định.

- Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn, uống).

- Trẻ em, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế khi vào trường, phòng chăm sóc, giáo dục trẻ và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường/phòng chăm sóc giáo dục trẻ và khi ra về.

- Phòng chăm sóc, giáo dục trẻ phải thông khí tốt; có các phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 tại đơn vị.

- Thành lập các tổ an toàn Covid-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị.

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa đón đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định.

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động sau 16h30 đảm bảo phòng chống địch đúng quy định.

2. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông

- Số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục phổ thông không vượt quá số lượng quy định của ngành y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1 mét trở lên và 2 mét trở lên khi ở bên ngoài các phòng học, phòng thi.

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp. Một vòi rửa tay có xà phòng/30 người và mỗi phòng học, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định.

- Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn, uống).

- Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế khi vào trường, phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường, lớp học và khi ra về.

- Phòng học, phòng thi thông khí tốt; phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 tại đơn vị.

- Thành lập các tổ an toàn Covid-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị.

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa đón đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định.

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động nội trú đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học; cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

- Số lớp và số học viên trong mỗi lớp dưới 50% số lượng tối đa theo quy mô được duyệt khi cấp phép.

- Khoảng cách học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1 mét trở lên và 2 mét trở lên khi ở bên ngoài các phòng học, phòng thi.

- Học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp. Một vòi rửa tay có xà phòng/30 người và mỗi phòng học, phòng làm việc đều có đủ nước rửa tay sát khuẩn; thực hiện vệ sinh khử khuẩn bàn ghế, sàn nhà, nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập đúng quy định.

- Tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên, học viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập tại cơ sở giáo dục (trừ khi ăn, uống).

- Học viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế khi vào trường, phòng học và được phân luồng, đảm bảo đi một chiều khi vào trường, lớp học và khi ra về.

- Phòng học, phòng thi thông khí tốt; phòng cách ly đúng quy định và đã tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 tại đơn vị.

- Thành lập các tổ an toàn Covid-19 và tổ chức làm việc hàng ngày tại đơn vị.

- Không tổ chức hoạt động hoặc tổ chức hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa đón đảm bảo phòng chống dịch đúng quy định.

Link nội dung: https://dvt.vn/tphcm-ban-hanh-bo-tieu-chi-an-toan-phong-chong-covid-19-tai-co-so-giao-duc-a94740.html