NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ RETINOL HUYẾT THANH Ở TRẺ SƠ SINH ĐẺ NON TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ RETINOL HUYẾT THANH Ở TRẺ SƠ SINH ĐẺ NON TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

Nguyễn Thị Cự

Đặt vấn đề: Vitamin A rất quan trọng đối với sự trưởng thành chức năng phổi ở trẻ sơ sinh. Thế giới có nhiều nghiên cứu về tình trạng vitamin A ở trẻ sơ sinh, đặc biệt sơ sinh đẻ non có tình trạng thiếu hụt dự trữ vitamin A trong cơ thể. Nghiên cứu bổ sung vitamin A cho trẻ có cân nặng lúc sinh rất thấp đã cho thấy có một sự giảm có ý nghĩa về tỷ tử vong, nhu cầu oxy sau sinh và bệnh lý võng mạc do sinh non (Retinopathy of prematurity:ROP). Mục tiêu của đề tài này nhằm khảo sát nồng độ Retinol huyết thanh ở trẻ sơ sinh đẻ non và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Đối tượng: Gồm 52 trẻ sơ sinh đẻ non điều trị tại khoa Nhi BVTW Huế trong thời gian từ tháng 05/2011 – tháng 05/2012 tháng 05/2011 – tháng 05/2012. Phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang. Kết quả: Nồng độ trung bình Retinol huyết thanh ở trẻ sơ sinh đẻ non là: 0,37 ± 0,41µmol/L. Tỷ lệ trẻ sơ sinh đẻ non có nồng độ Retinol <0,7µmol/L là 86,5%. Có mối liên quan nồng độ retinol huyết thanh và tuổi thai. Nhóm trẻ có tuổi thai càng thấp thì nồng độ Retinol huyết thanh càng thấp (p<0,01). Có sự liên quan về nồng độ Retinol huyết thanh và cân nặng trẻ sơ sinh. Trẻ càng thấp cân thì nồng độ Retinol huyết thanh càng thấp (p<0,05). Có sự tương quan thuận khá chặt giữa nồng độ retinol huyết tương với chiều dài lúc sinh, hệ số tương quan r = 0,55, p<0,0001. Trẻ bị nhiễm trùng có nồng độ Retinol huyết thanh thấp hơn so với nhóm không bị nhiễm trùng (p<0,05). Tỷ lệ trẻ sơ sinh ở nông thôn có nồng độ Retinol huyết thanh thấp là 83,3%, cao hơn so với nhóm trẻ ở thành thị (p<0,05). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy có một sự thiếu hụt vitamin A ở trẻ đẻ non. Tỷ lệ trẻ sơ sinh có nồng độ Retinol huyết thanh thấp <0,7µmol/L là 86,5%. Những yếu tố liên quan đến nồng độ Retinol huyết thanh ở trẻ sơ sinh đẻ non: tuổi thai, cân nặng sơ sinh, chiều dài sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh. Từ khóa: retinol, trẻ đẻ non, vitamin A

Nguồn: Tạp chí Y Dược Học, Số 16, 2013, tr. 29–34

INVESTIGATING SERUM RETINOL CONCENTRATIONS IN PRETERM INFANTS IN THE PEDIATRICS DEPARTMENT AT HUE CENTRAL HOSPITAL

Abstract
Background: Vitamin A is very important for the growth of lung function in infants. There are many international studies on vitamin A status in newborns, especially in premature infants having deficiency of reserved vitamin A in the body. Research on vitamin A supplementation for children with very low birth weight showed a significant reduction in mortality rate, the need of oxygen after birth and retinopathy of prematurity (ROP). The objective of this topic is to examine serum retinol concentrations in premature babies and learn a number of factors involved. Subjects: 52 preterm infants treated in the Pediatrics department at Hue Central Hospital from May 2011 to May 2012. Research Method: cross-sectional survey. Results: The average concentration of serum retinol levels in premature babies was: 0.37 ± 0.41 μmol/L. The percentage of preterm infants with retinol concentrations <0.7 μmol/L was 86.5%. There was correlation between serum retinol concentrations and gestational age. The group of children with lower gestational age has lower serum retinol concentrations (p <0.01). There was correlation between levels of serum retinol and newborn weight. The lower the weight is, the lower serum retinol concentrations (p <0.05). There was a fairly close positive correlation between plasma retinol concentrations with birth length, the correlation coefficient was r = 0.55, p <0.0001. Babies with infection exhibited lower serum retinol concentrations than those without infection (p <0.05). Percentage of infants in rural areas with low serum retinol concentration was 83.3%, higher than that of those in urban areas (p <0.05). Conclusion: The study revealed a lack of vitamin A in premature infants. Percentage of babies with low serum retinol concentrations (<0.7 μmol/L) was 86.5%. Factors associated with serum retinol concentrations in premature infants are: gestational age, birth weight, birth length, neonatal infection. Keywords: Retinol, premature infants, vitamin A