Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019

Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019 theo thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH.

Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019

Hợp đồng lao động là một thoả thuận làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên bao gồm mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ khác của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được xây dựng dựa trên sự thống nhất, nhất trí của bên sử dụng lao động và người lao động, vì vậy, trước khi ký kết chính thức để tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng, các bạn cần đọc kỹ lại các nội dung thỏa thuận.

Các loại hợp đồng lao động theo Điều 22 Bộ luật lao động 2012 gồm có: Hợp đồng lao động không thời hạn; hợp đồng lao động có thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:……………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………

Đại diện cho ………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………… Điện thoại:………………..

Và một bên là Ông/Bà:……………………………………………………………

Sinh ngày:………..…..tháng…….……năm…….……Tại:………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

Số CMTND:………………………………… cấp ngày…….…../………./…….….

Số sổ lao động (nếu có):………………..……cấp ngày…………/………./………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà:…………………………………………………làm việc theo loại hợp đồng lao động…………..…………………….từ ngày……tháng……năm…….đến ngày…….tháng….…năm………..

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc:………………………………………………………….….…

– Chức vụ:…………………………………………………………………….….…

– Công việc phải làm:…………………………………………………………..…..

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đỉều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau:

1 – Nghĩa vụ:

Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà:…………………………

Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

2 – Quyền hạn:

Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3 – Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc:………………………………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công:……………………………………………..….

Được trả……….lần vào các ngày………..và ngày…………..hàng tháng.

– Phụ cấp gồm:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các phúc lợi:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

2 – Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật (Bộ Luật Lao động hiện hành)

Điều 5 : Điều khoản chung:

1 – Những thỏa thuận khác:

………………………………………………………………………………………………………………

2 – Hợp đồng lao động có hiệu lực

Từ ngày……..tháng………..năm………..đến ngày………….tháng……….năm………….

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản:

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại:………………………………………….

Người lao động                                                            Người sử dụng lao động
(Ký tên)                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Tải ngay: Mẫu hợp đồng lao động

Xem thêm:Tải ngay mẫu giấy giới thiệu chuẩn nhất 2019