Trương Nghệ Hưng bị xóa tên khỏi nhóm EXO

Trương Nghệ Hưng chưa tuyên bố rời nhóm EXO, nhưng thông tin của anh đã không còn nằm trong danh sách thành viên chính thức.